Kā fiziskai personai uzsākt maksātnespējas procesu?

Unsplash.com

Lielākajai daļai no mums dzīvē ir nācies piedzīvot periodus, kad neparedzētu apstākļu dēļ samazinās ienākumi vai rodas negaidīti izdevumi. Parasti šādas situācijas ir īslaicīgas un tās izdodas atrisināt, aizņemoties papildu naudas līdzekļus, sadalot termiņos veicamos maksājumus vai citā veidā "pārdzīvojot" finansiāli nestabilos laikus.

Tomēr var gadīties, ka finanšu problēmas īsā laikā atrisināt neizdodas un parādsaistību apmērs tikai pieaug, persona vienu parādu segšanai iedzīvojas citos parādos, kreditori aprēķina procentus un līgumsodus, kuri laika gaitā tikai pieaug. Šajā brīdī būtu sev jāpajautā, vai parādsaistību segšana pārskatāmā nākotnē vispār ir iespējama. Tā vietā, lai veltītu turpmākos savas dzīves gadus parādu un procentu maksājumu segšanai, mūsdienās ir pieejams tiesisks un efektīvs mehānisms, lai tiktu pāri finansiālajām neveiksmēm un īsā laikā iegūtu iespēju no jauna kļūt noteicējam pār saviem ienākumiem.

 Kas jāņem vērā, apsverot iespēju uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procesu?

·  maksātnespējas procesu var uzsākt, ja personas parādsaistības pārsniedz 5000 eiro un tām jau ir iestājies izpildes termiņš;

·  personas mantas stāvoklim un ienākumu apmēram ir jābūt tādam, kas neļauj tai izpildīt radušās saistības;

·   personai pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas ir jābūt godprātīgai, tā nedrīkst veikt darījumus, kuru rezultātā tiek nodarīti zaudējumi kreditoriem, nobēdzināt mantu u.tml.;

·  personai ir jābūt spējīgai segt izdevumus maksātnespējas procesa uzsākšanai 930 eiro apmērā;

·  maksātnespējas procesa ietvaros kreditoriem ir novirzāma 1/3 no personas ienākumiem;

·  maksātnespējas process var ilgt no aptuveni 6 mēnešiem līdz 3 gadiem, atkarībā no personas parādsaistību apmēra.

Gan pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, gan tā gaitā ir svarīgi saņemt kvalificētu juridisko palīdzību, lai nodrošinātu procesa sekmīgu norisi – personas veikto darījumu savlaicīgu izvērtēšanu, pienācīgu komunikāciju un personas interešu aizsardzību attiecībās ar maksātnespējas procesa administratoru. Jāņem vērā, ka pastāv virkne apstākļu, pie kuriem personas maksātnespējas process var netikt pasludināts vai var tikt izbeigts pusceļā, neatbrīvojot personu no saistībām. Pēc kvalificētas juridiskā palīdzības droši var vērsties ‘’ Lumos’’ zvērinātu advokātu birojā. Biroja juristiem ir ilgstoša pieredze dažādu sarežģītu situāciju risināšanā.