Kā nenodarīt pāri bērnam, šķirot laulību

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Dzīvē gadās, ka  laulāto kopdzīve izrādās neveiksmīga un laulība tiek šķirta. Kāds no laulātajiem šajā procesā , visdrīzāk, jūtas dziļi sāpināts, un skumjas tiek mērdētas ar dusmām un vēlmi atriebties. Diemžēl,  cietēji ir bērni, kuri mīl abus vecākus , bet kuri tiek ierauti  pieaugušo savstarpējos cīniņos.  Kā rīkoties, lai nenodarītu pāri tiem, kas ir pilnībā atkarīgi no savu vecāku izvēlēm?

Par ko jāvienojas vecākiem, šķirot laulību?

Lai cik smagi un neiespējami tas reizēm liekas, katram no laulātajiem šķiršanās procesā  vajadzētu  mēģināt vienoties ar otru pusi par jautājumiem, kas skar bērnus:

  • Ar kuru no vecākiem bērniem būtu labāk dzīvot ikdienā?
  • Kā bērni satiksies ar otru vecāku?
  • Ar ko kopā pavadīs brīvdienas, brīvlaikus un svētku dienas?

Kā rīkoties, ja šķiroties nav iespējams mierīgi vienoties par saskarsmes jautājumiem?

Ja pusēm ir grūti sarunāties bez savstarpējiem pārmetumiem, var lūgt mediatora palīdzību. Abi strīdnieki var mēģināt atrisināt sāpīgos jautājumus neitrāla, profesionāla sarunu vedēja klātbūtnē, kurš palīdzēs veselajam saprātam ņemt virsroku pār emocijām.    

Ja nelīdz ne sarunas, ne meditācija, atliek strīdu nodot tiesas izlemšanā. Ieinteresētā puse var lūgt  tiesu noteikt  gan bērnu dzīvesvietu, gan savas vai otras puses saskarsmes kārtību  ar bērniem.

Kā bāriņtiesa iesaistās šķiršanās lietās?

Tiesa, savukārt, dos uzdevumu vietējai  bāriņtiesai izpētīt ģimenes situāciju – ar vecākiem  un bērniem runās psihologs, bāriņtiesas speciālisti apsekos abu vecāku un bērnu   dzīvesvietas, lai pieņemtu lēmumu, ar  kuru no vecākiem bērns dzīvos ikdienā, un kā satiksies ar otru vecāku.

Bāriņtiesas atzinums tiks iesniegts tiesā un tiesa, uzklausot puses un vērtējot arī citus lietas apstākļus, taisīs spriedumu, ar kuru tad bērna aizgādības un saskarsmes jautājumi būs atrisināti.

Kā tiek noteiktas saskarsmes tiesības ar bērnu?

Ja kāds no vecākiem nav ilgstoši saticis bērnu, vai bērniņš ir pārāk mazs, lai atcerētos par otra vecāka esamību, tiesa var lemt, ka saskarsmes atjaunošanai tiek pieaicināta saskarsmes persona – visbiežāk psihologs, kas palīdz atjaunot zudušo kontaktu, vai radīt to no jauna.

Vai tiesas spriedumu par saskarsmes tiesībām var nepildīt?

Spriedums pusēm jāpilda, pretējā gadījumā nepildītājam  iestājas kriminālatbildība un  var nākties maksāt  ievērojamu  naudas sodu, bet, ja pat tiesu izpildītājs nevar nodrošināt sprieduma izpildi, tiesa var pārskatīt spriedumā noteikto saskarsmes kārtību ar bērnu otras puses interesēs.

1989. gada 20. novembrī pieņemtā  ANO Bērnu tiesību konvencija nostiprina principu, ka abi vecāki ir vienādi  atbildīgi par bērna audzināšanu un attīstību, un viņu galvenais pienākums ir gādāt par bērna interesēm.    

Vecākiem ir svarīgi saprast, ka bērna ietekmēšana, noskaņojot viņu pret otru vecāku, var psiholoģiski traumēt bērnu, nodarot neatgriezenisku kaitējumu viņa personības attīstībā. Nav pareizi izmantot bērnu par atriebības ieroci bijušā laulātā sāpināšanai.