Nodokļu samaksas neievērošanas sekas

Photo by Tim Gouw on Unsplash

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtībā 2018. gadā nodokļu reforma ieviesa izmaiņas. Personas kopējie ienākumi ir atkarīgi no diferencētā neapliekamā minimuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes, kas gada beigās var radīt situāciju, ka personai ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa vai parāds. Līdz ar to, tas skar lielu daļu strādājošo, tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību nodokļu deklarācijai.

Nodokļu starpība var veidoties šādām iedzīvotāju grupām, proti:

1. vislielākais risks pastāv jaunajiem darbiniekiem, kuri pagājušajā gadā nav nostrādājuši pilnu gadu, vai jaunajām māmiņām, kuras tikko atgriezušās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Šādos gadījumos parasti tiek noteikts neapliekamais minimums 100 eiro apmērā;

2. personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti;

3. personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

 Par nodokļa parāda nemaksāšanu

Persona, kura secina, ka ir izveidojies nodokļu parāds, nepieciešams savlaicīgi šo parādu segt, pretējā gadījumā par nodokļa parāda nemaksāšanu var tikt piemērota nokavējuma nauda par nesamaksāto summu. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrā daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, ja likumā nav noteikts citādi. Ņemot vērā šo likumu, tad nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta, ja nokavējuma summa sasniedz divas piektdaļas no nokavētā maksājuma, proti, pamatparāda apmēra.

Līdz ar to, mērķis ir panākt, lai nodokļu maksātājs pildītu savus pienākumus, kas saistīti ar nodokļu nomaksu, kā arī sodīt tos pārkāpējus, kas nepilda šo pienākumu. Nodokļu maksātājs, kurš nodokļu likumu nav pārkāpis ar nodomu vai aiz neuzmanības, soda naudas uzlikšana nevienu no minētajiem mērķiem nesasniedz.

Lai novērstu nepieciešamību veikt papildu iemaksas budžetā, persona var vērsties ar neskaidrajiem jautājumiem par nodokļu samaksu Skržinska&Solas Juridiskajā birojā.

Rakstu sagatavoja Skržinska&Solas Juridiskā biroja juriste Žaklīna Sola.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 28674881 vai 26620683, kā arī ir iespējama saziņa pa e-pastu: zaklina@juridiskaisbirojs.eu