Praktikants uzņēmumā – kādi likumi jāievēro?

Photo by Austin Distel on Unsplash

Mācību prakses uzņēmumos un iestādēs ir abpusēji izdevīgs darījums abām iesaistītajām pusēm: studenti iegūst pieredzi, bet darbavieta – papildspēkus uz laiku, kas līdzēs tikt galā ar dažādiem darbiem, kā arī šādā veidā iespējams pat atrast nākamo darbinieku. Tomēr, lai vēlāk nerastos neskaidrības vai pārpratumi, svarīgi praksi uzņēmumā pareizi noformēt arī pēc likuma.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai noformētu mācību praksi?

  • Līgums par mācību praksi – ierasts, ka profesionālā mācību iestāde jau piedāvā gatavas formas šiem līgumiem. Tajos tiek paredzēti pienākumi un tiesības katrai no iesaistītajām pusēm jeb līdzējiem: gan praktikantam, gan prakses vietas pārstāvim, gan praktikanta izglītības iestādes pārstāvim. Līgums jāparaksta vismaz 3 eksemplāros – pa vienam katram līdzējam.
  • Līgums par praktikanta apdrošināšanu – tas ir obligāts tikai profesijām, kas minētas Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr. 785 pielikumā un galvenokārt ir profesijas, kuras ir saistītas ar paaugstinātu risku vai kurās ir jāveic fiziski un/vai tehniski darbi. Apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1422,87 EUR. Ja praktikants nebūs apdrošināts, bet prakses laikā notiks nelaimes gadījums, uzņēmums kā prakses vieta var būt atbildīgs par radušos kaitējumu.
  • Lai prakse skaitītos pilnvērtīgi veikta, nepieciešami arī tādi dokumenti kā prakses programma, prakses pārskats un praktikanta raksturojums, kuru sagatavo prakses vadītājs.

Kādi ir uzņēmuma vai iestādes pienākumi pret praktikantu?

  •  Nodrošināt atbilstošu darba vietu;
  • Apmācīt praktikantu darba drošības un aizsardzības jautājumos, kā arī pieskatīt, lai praktikants tos ievēro;
  • Nodrošināt prakses vadītāju, kurš  uzraudzīs prakses norisi un sniegs praktikantam norādījumus, apstiprinās praktikanta ierakstus prakses pārskatā un sniegs praktikanta raksturojumu.

Prakses vadītājs var būt jebkurš atbilstošajā jomā kompetents uzņēmuma darbinieks, turklāt, ja prakses vadītājam jāvada vairāki praktikanti, zināmos gadījumos ir apsverams šādu pienākumu noteikt šī darbinieka amata aprakstā un pat vienoties par piemaksu par papildu darba veikšanu DL 65.pantā noteiktajā kārtībā.

Vai praktikantam jāsaņem samaksa par praksi?

Normatīvajos aktos uzņēmumam nav noteikts pienākums obligāti maksāt praktikantam par prakses veikšanu. Tomēr, ja praktikants ar prakses vietu vienojas par atlīdzību, to drīkst maksāt. Slēdzot vienošanos - divpusēju līgumu par savstarpējo norēķinu kārtību, atbilstoši MK noteikumu Nr.785 9.punktam, šo samaksu var dēvēt par atlīdzību vai stipendiju.

“Līnas grāmatvedība” sniedz konsultācijas grāmatvedības jautājumos un piedāvā veikt visa veida grāmatvedības pakalpojumus!