Iedarbīgi risinājumi finansiālu zaudējumu novēršanai

burst.shopify.com

Uzņēmējiem ikdienā nākas saskarties ar administratīvo slogu, bilances vērtības samazināšanos, iesaldētiem aktīviem, neiegūtu peļņu un kavētu uzņēmuma izaugsmi. “FinColl” juridiskais birojs piedāvā konkrētus risinājumus, lai šādas situācijas nepieļautu. 

Pirmkārt, svarīgi pārbaudīt informāciju par sadarbības partneri pirms darījuma noslēgšanas - maksātspēju, finansiālo stāvokli un maksāšanas kultūru kopumā, arī negatīvo informāciju, piemēram, parādus vai riskantus darījumu partnerus. Informācija tiek iegūta no dažādām kredītinformācijas datu bāzēm. Izvērtējot klienta sadarbības partneri tiek ņemtas vērā un izmantotas Valsts Ieņēmumu Dienesta vadlīnijas un ieteikumi attiecībā uz darījumu partnera uzticamības novērtēšanu.

Otrkārt, iespējams izstrādāt klienta darbības specifikai pielāgotu kredītrisku vadības procedūru. Tās ietvaros tiek izveidota kārtība kā uzņēmuma iekšienē notiek komunikācija, tiek ziņots par izrakstītā rēķina nokavētu apmaksas termiņu, un noteikts veids kā klienta debitori tiks informēti par parāda esamību, parāda apmaksas iespējām un sekām nemaksāšanas gadījumā. 

Treškārt, nepieciešams veikt savlaicīgas aktivitātes kavējuma novēršanai. Līgumos, skaidri un nepārprotami, jānosaka rēķinu apmaksas kārtība un termiņi. Brīdinājuma zīmogs, kas iekļauts rēķinā, disciplinē un informē par nelabvēlīgām sekām, kas var iestāties, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi. 

Ceturtkārt, svarīga ir juridiski korekti sagatavota un tālredzīga dokumentācija, kas ļauj paredzēt riskus vienā vai citā jomā. Uzņēmuma dokumenti visbiežāk nav sagatavoti tam, lai tos vēlāk vērtētu, piemēram, tiesa, izšķirot strīdu. Tādā gadījumā, juridisku šķēršļu un nekorekti noformētas dokumentācijas dēļ uzņēmums strīdus zaudē vai patērē ļoti daudz laika novēršot šādas kļūdas, dodot iespējas negodprātīgiem darījumu partneriem izvairīties no savu saistību izpildes.

“FiniColl” sniedz gan parādu piedziņas un kredītrisku vadības pakalpojumus juridiskām personām, gan jurista palīdzību un konsultācijas privātpersonām tādos gadījumos kā darba strīdos, īres un nomas strīdos, strīdos ar kreditoriem un parādu piedzinējiem vai parādu piedziņu tiesas ceļā.