1188 DĀVINA TELEVIZORU 1

LG 32LJ500U
1.kārtas laimētājs
Anastasija Irbe 29623XXX
2.kārtas laimētājs
Tiks izlozēts
1.martā
3.kārtas laimētājs
Tiks izlozēts
3.aprīlī
 1. Vispārīgie noteikumi

  Loterijas organizētājs - SIA „Media 360“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV – 1011.

  1. Loterijas norises vieta - Latvijas Republika.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 2. janvāris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 5. aprīlis.
  3. Lai piedalītos loterijā, personai no 2018. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 31. martam jāveic zvans par jebkura satura uzziņām uz informatīvo tālruni 1188.
 2. Laimestu fonds
  1. Laimestu kopējais daudzums ir 3 (trīs) televizori LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 624.00 (seši simti divdesmit četri eiro 00 centi).
 3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt
  1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopēja, šo noteikumu 1.3. punktā noteikto dalībnieku skaita.
  2. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 55000. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes veicot vienu zvanu uz 1188 par jebkura satura uzziņām ir 1:55000.
 4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
  1. Loterijā piedalās ikviens, kas izmantos 1188 uzziņu dienesta pakalpojumus. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic zvans uz numuru 1188 ar mērķi saņemt uzziņu par jebkura satura informāciju. Zvana laikā tiek piedāvāts piedalīties loterijā un pozitīvas atbildes saņemšanas rezultātā dalībnieka vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek reģistrēts elektroniskā formāta sarakstā. Laimests tiek piešķirts 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018.gada 2. janvāra līdz 2018.gada 31. janvārim ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018.gada 1. februāra līdz 2018.gada 28. februārim ieskaitot, un 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. marta līdz 2018.gada 31. martam ieskaitot, izlozes kārtā.
  2. Loterijas izlozes pirmā kārta norisināsies 2018. gada 1. februārī, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes otrā kārta norisināsies 2018.gada 1. martā, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes trešā kārta norisināsies 2018.gada 3. aprīlī, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu.
  3. Pirmajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. februārī; otrajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. martā; trešajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. aprīlī.
  4. Katrā loterijas kārtā tiks izlozēs 1 televizors LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 624.00 (seši simti divdesmit četri eiro 00 centi).
  5. Loterijā laimējušiem dalībniekiem uz viņu norādītiem mobilo vai fiksēto tālruņu numuriem tiks veikts zvans ar paziņojumu par laimestu līdz 2018. gada 7. februārim, līdz 2018.gada 7. martam un 2018. gada 9. aprīlim attiecīgi.
 5. Laimestu saņemšana
  1. Laimestu, televizoru LG LED TV 32LJ500U, vērtībā EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, var saņemt:
   1. Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105.
  2. Saņemot laimestu ir nepieciešams nosaukt Media 360 attiecīgajam darbiniekam vārdu, uzvārdu un mobilā vai fiksēta tālruņa numuru, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestu var līdz 2018. gada 9. maijam.
 6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi
  1. Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā ir maksa par zvanu uz uzziņu tālruni 1188.
  2. Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
 7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA „Media 360“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, līdz 2018. gada 9. maijam (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.
 8. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
  2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
  3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.1188.lv

Rīgā, 2017. gada 16. novembrī
Loterijas atļaujas numurs – Nr. 4784

SIA „Media 360“
tālrunis uzziņām: 1188