Loterijas „1188 dāvina televizoru 3“ noteikumi

LG 32LJ500U
1.kārtas laimētājs
Sergejs Smirnovs 29180XXX
2.kārtas laimētājs
Irina Starovoitova 65307XXX
3.kārtas laimētājs
Andrejs Gailis 29938XXX
4.kārtas laimētājs
Pēteris Ozoliņš 29185XXX
 1. Vispārīgie noteikumi

  Loterijas organizētājs - SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV – 1011.

  1. Loterijas norises vieta - Latvijas Republika.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 1. augusts. Loterijas norises beigu datums ir 2018.gada 5. decembris.
  3. Lai piedalītos loterijā, personai no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 30. novembrim jāveic zvans par jebkura satura uzziņām uz informatīvo tālruni 1188.
 2. Laimestu fonds
  1. Laimestu kopējais daudzums ir 4 (četri) televizori LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 832.00 (astoņi simti trīsdesmit divi eiro 00 centi).
 3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt
  1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopēja, šo noteikumu 1.3. punktā noteikto dalībnieku skaita.
  2. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 70000. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes veicot vienu zvanu uz 1188 par jebkura satura uzziņām ir 1:70000
 4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
  1. Loterijā piedalās ikviens, kas izmantos 1188 uzziņu dienesta pakalpojumus. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic zvans uz numuru 1188 ar mērķi saņemt uzziņu par jebkura satura informāciju. Zvana laikā tiek piedāvāts piedalīties loterijā un pozitīvas atbildes saņemšanas rezultātā dalībnieka vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek reģistrēts elektroniskā formāta sarakstā. Laimests tiek piešķirts 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. augustam ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. septembrim ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. oktobrim ieskaitot, un 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018.gada 1. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim ieskaitot, izlozes kārtā.
  2. Loterijas izlozes pirmā kārta norisināsies 2018. gada 3. septembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes otrā kārta norisināsies 2018. gada 1. oktobrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes trešā kārta norisināsies 2018. gada 1. novembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes ceturtā kārta norisināsies 2018. gada 3. decembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu.
  3. Pirmajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. septembrī; otrajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 3. oktobrī; trešajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. novembrī; ceturtajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. decembrī.
  4. Katrā loterijas kārtā tiks izlozēs 1 televizors LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 832.00 (astoņi simti trīsdesmit divi eiro 00 centi).
  5. Loterijā laimējušiem dalībniekiem uz viņu norādītiem mobilo vai fiksēto tālruņu numuriem tiks veikts zvans ar paziņojumu par laimestu līdz 2018. gada 7. septembrim, līdz 2018. gada 5. oktobrim, līdz 2018. gada 7. novembrim un 2018. gada 7. decembrim attiecīgi.
 5. Laimestu saņemšana
  1. Laimestu, televizoru LG LED TV 32LJ500U, vērtībā EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, var saņemt:
   1. Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105.
  2. Saņemot laimestu ir nepieciešams nosaukt Helio Media attiecīgajam darbiniekam vārdu, uzvārdu un mobilā vai fiksēta tālruņa numuru, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestu var līdz 2019. gada 4. janvārim.
 6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
  1. Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā ir maksa par zvanu uz uzziņu tālruni 1188.
  2. Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
 7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, līdz 2019. gada 4. janvārim (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.
 8. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
  2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
  3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.1188.lv

Rīgā, 2017. gada 16. novembrī
Loterijas atļaujas numurs – Nr. 4787

SIA „Helio Media“
tālrunis uzziņām: 1188

Loterijas „1188 dāvina televizoru 2“ noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi

  Loterijas organizētājs - SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV – 1011.

  1. Loterijas norises vieta - Latvijas Republika.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 3. aprīlis. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 4. jūlijs.
  3. Lai piedalītos loterijā, personai no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 30. jūnijam jāveic zvans par jebkura satura uzziņām uz informatīvo tālruni 1188.
 2. Laimestu fonds
  1. Laimestu kopējais daudzums ir 3 (trīs) televizori LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 624.00 (seši simti divdesmit četri eiro 00 centi).
 3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt
  1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopēja, šo noteikumu 1.3. punktā noteikto dalībnieku skaita.
  2. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 55000. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes veicot vienu zvanu uz 1188 par jebkura satura uzziņām ir 1:55000.
 4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
  1. Loterijā piedalās ikviens, kas izmantos 1188 uzziņu dienesta pakalpojumus. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic zvans uz numuru 1188 ar mērķi saņemt uzziņu par jebkura satura informāciju. Zvana laikā tiek piedāvāts piedalīties loterijā un pozitīvas atbildes saņemšanas rezultātā dalībnieka vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek reģistrēts elektroniskā formāta sarakstā. Laimests tiek piešķirts 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 30. aprīlim ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. maijam ieskaitot, un 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. jūnijam ieskaitot, izlozes kārtā.
  2. Loterijas izlozes pirmā kārta norisināsies 2018. gada 2. maijā, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes otrā kārta norisināsies 2018. gada 1. jūnijā, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes trešā kārta norisināsies 2018. gada 2. jūlijā, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu.
  3. Pirmajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 7. maijā; otrajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 5. jūnijā; trešajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2018. gada 4. jūlijā.
  4. Katrā loterijas kārtā tiks izlozēs 1 televizors LG LED TV 32LJ500U. Viena televizora vērtība - EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 624.00 (seši simti divdesmit četri eiro 00 centi).
  5. Loterijā laimējušiem dalībniekiem uz viņu norādītiem mobilo vai fiksēto tālruņu numuriem tiks veikts zvans ar paziņojumu par laimestu līdz 2018. gada 9. maijam, līdz 2018. gada 7. jūnijam un 2018. gada 6. jūlijam attiecīgi.
 5. Laimestu saņemšana
  1. Laimestu, televizoru LG LED TV 32LJ500U, vērtībā EUR 208.00 (divi simti astoņi eiro 00 centi), ieskaitot PVN, var saņemt:
   1. Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105.
  2. Saņemot laimestu ir nepieciešams nosaukt Helio Media attiecīgajam darbiniekam vārdu, uzvārdu un mobilā vai fiksēta tālruņa numuru, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestu var līdz 2018. gada 9. maijam.
 6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi
  1. Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā ir maksa par zvanu uz uzziņu tālruni 1188.
  2. Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
 7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, līdz 2018. gada 9. maijam (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.
 8. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
  2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
  3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.1188.lv

Rīgā, 2017. gada 16. novembrī
Loterijas atļaujas numurs – Nr. 4785

SIA „Helio Media“
tālrunis uzziņām: 1188