Loterijas „1188 dāvina televizoru 3“ noteikumi

LG 32LK510BPLD
1.kārtas laimētājs
Feodora Panfilova 2986XXXX
2.kārtas laimētājs
Aļona Mališeva 2819XXXX
3.kārtas laimētājs
Elga Irēna Siliņa 2999XXXX
4.kārtas laimētājs
Aivars Moisejs 2060XXXX
 1. Vispārīgie noteikumi

  Loterijas organizētājs - SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV – 1011.

  1. Loterijas norises vieta - Latvijas Republika.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. augusts. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 4. decembris.
  3. Lai piedalītos loterijā, personai no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 30. novembrim jāveic zvans par jebkura satura uzziņām uz informatīvo tālruni 1188.
 2. Laimestu fonds
  1. Laimestu kopējais daudzums ir 4 (četri) televizori LG 32LK510BPLD. Viena televizora vērtība - EUR 177.80 (viens simts septiņdesmit septiņi eiro 80 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 711.19 (septiņi simti vienpadsmit eiro 19 centi).
 3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt
  1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopējā, šo noteikumu 1.3. punktā noteikto dalībnieku skaita.
  2. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 60000. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes veicot vienu zvanu uz 1188 par jebkura satura uzziņām ir 1:60000.
 4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
  1. Loterijā piedalās ikviens, kas izmantos 1188 uzziņu dienesta pakalpojumus. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic zvans uz numuru 1188 ar mērķi saņemt uzziņu par jebkura satura informāciju. Zvana laikā tiek piedāvāts piedalīties loterijā un, pozitīvas atbildes saņemšanas rezultātā, dalībnieka vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek reģistrēts elektroniskā formāta sarakstā. Laimests tiek piešķirts 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. augustam ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. septembrim ieskaitot, 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. oktobrim ieskaitot, un 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2019. gada 1. novembra līdz 2019. gada 30. novembrim ieskaitot, izlozes kārtā.
  2. Loterijas izlozes pirmā kārta norisināsies 2019. gada 2. septembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes otrā kārta norisināsies 2019. gada 1. oktobrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes trešā kārta norisināsies 2019. gada 1. novembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes ceturtā kārta norisināsies 2019. gada 2. decembrī, plkst.14:00 Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu.
  3. Pirmajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2019. gada 4. septembrī; otrajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2019. gada 3. oktobrī; trešajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2019. gada 4. novembrī; ceturtajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2019. gada 4. decembrī.
  4. Katrā loterijas kārtā tiks izlozēts 1 televizors LG 32LK510BPLD. Viena televizora vērtība - EUR 177.80 (viens simts septiņdesmit septiņi eiro 80 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 711.19 (septiņi simti vienpadsmit eiro 19 centi).
  5. Loterijā laimējušiem dalībniekiem uz viņu norādītiem mobilo vai fiksēto tālruņu numuriem tiks veikts zvans ar paziņojumu par laimestu līdz 2019. gada 6. septembrim, līdz 2019. gada 7. oktobrim, līdz 2019. gada 6. novembrim un 2019. gada 6. decembrim attiecīgi.
 5. Laimestu saņemšana
  1. Laimestu, televizoru LG 32LK510BPLD, vērtībā EUR 177.80 (viens simts septiņdesmit septiņi eiro 80 centi), ieskaitot PVN, var saņemt:
   a. Helio Media birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105.
  2. Saņemot laimestu ir nepieciešams nosaukt Helio Media attiecīgajam darbiniekam vārdu, uzvārdu un mobilā vai fiksēta tālruņa numuru, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestu var līdz 2020. gada 6. janvārim.
 6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
  1. Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā ir maksa par zvanu uz uzziņu tālruni 1188.
  2. Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
 7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA „Helio Media“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, līdz 2020. gada 6. janvārim (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.
 8. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
  2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
  3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.1188.lv

Loterijas atļaujas Nr. 5492
Rīgā, 2018. gada 14.decembrī

SIA „Helio Media“
Tālrunis uzziņām: 80001188