Vispārējie līguma noteikumi

1. Līguma priekšmets
1.1. Klients pasūta un SIA „Media 360" (turpmāk tekstā - Izpildītājs) līguma norādītajā termiņā (turpmāk tekstā – Līguma termiņš) apņemas publicēt Līgumā noteiktajā kārtībā Klienta iesniegto informāciju un uzziņu materiālus, atbilstoši Līguma pielikumos norādītajai informācijai (turpmāk tekstā – Uzziņa) publiskajā datu pārraides tīklā portālā www.1188.lv un mobilajā lietojumā m.1188.lv, un tekstuālās informācijas publicēšanu zvanu uzziņu dienestā 1188. Izvietojot Klienta sniegto informāciju un materiālus www.1188.lv un mobilajā lietojumā m.1188.lv, Izpildītājs, šajā portālā un lietojumā, izveido online rezervēšanas platformu , ar kuras palīdzību interesenti varēs veikt Klienta nodrošināto pakalpojumu rezervēšanu. Izvēlētā platformas pakalpojuma apraksts ir norādīts Līguma pielikumā.
1.2. Sniegt domēna vārda reģistrācijas pakalpojumu. Pēc klienta pieprasījuma veikt klienta domēna vārda reģistrāciju un apmaksu NIC (http://www.nic.lv/), būt klienta tehniskā kontaktpersona. Par domēna vārda autortiesībām atbild Klients.

2. Pakalpojuma sniegšanas vispārīgie noteikumi
2.1. Klients apņemas iesniegt Izpildītājam (rakstiskā formā, iesniedzot personīgi vai nosūtot uz Izpildītāja e-pasta adresi, kas norādīta Līgumā vai tā pielikumā) Uzziņas izvietošanai nepieciešamo informāciju, kas norādīta Līgumā atbilstoši Līguma pielikumā norādītajiem Pasūtījuma spēkā stāšanās datumiem
2.2. Izpildītājs nodrošina Līguma 1.1. un 1.2.punktā noteikto pakalpojumu, (turpmāk tekstā – Pakalpojums) sniegšanu Līguma darbības vai Pasūtījumā norādītajā periodā ar nosacījumu, ja Klients ir savlaicīgi izpildījis savas šajā Līgumā noteiktās saistības.
2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nesaņem no Klienta Uzziņai nepieciešamos materiālus pilnā apjomā 5 (piecas) darba dienas līdz noteiktajam pakalpojuma nodrošināšanas uzsākšanas datumam , tad Izpildītājam ir tiesības izvietot tikai iesniegto informāciju, kā arī prasīt no Klienta visu saistību izpildi, kas izriet no Līguma un Pasūtījuma
2.4. Izpildītājs apņemas veikt izmaiņas Uzziņā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiski vai elektroniski iesniegta Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas ne biežāk kā reizi mēnesī.
2.5. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi Pakalpojuma pārtraukumi (t.i. īslaicīgi ierobežota Uzziņas pieejamība Internetā un/vai Uzziņās), un šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis dēļ bojājuma Izpildītāja pārziņa esošajā tīklā vai aparatūrā.
2.6. Izpildītājs neatbild par publisko interneta un telekomunikāciju tīklu darba traucējumiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
2.7. Izpildītājam ir tiesības atteikties publicēt Uzziņu, ja tās saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām.

3. Pakalpojuma cenas un norēķinu kārtība
3.1. Visas cenas ir norādītas eiro (bez PVN) Līguma pielikumos.
3.2. Pakalpojuma maksa tiek papildināta ar PVN Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.3. Klients samaksu par Pakalpojumu veic saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots un nosūtīts elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Puses var vienoties par dalīto maksājumu un atrunāt grafiku attiecīgajā pakalpojuma pasūtījumā . Dalītā maksājuma gadījumā rēķini no Izpildītāja puses tiek izrakstīti katram maksājumam atsevišķi. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad samaksa par Pakalpojumu ir ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
3.4. Maksājuma kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības piemērot Klientam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavēto maksājuma dienu.
3.5. Gadījumā, ja Klients neievēro maksājuma termiņus un kavē attiecīgo maksājumu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, nebrīdinot Klientu. Pakalpojuma sniegšana var tikt atjaunota 5 (piecu) darba dienu laikā pēc neapmaksāto rēķinu parāda samaksas, nepagarinot Pasūtījumā atrunāto Pakalpojuma nodrošināšanas termiņu.
3.6. Gadījumā, ja Puses ir vienojušās par dalīto maksājumu un tie tiek kavēti, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atcelt dalītā maksājuma nosacījumus un pieprasīt visu atlikušās pasūtījuma pakalpojuma summas samaksu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no pieprasījuma izsūtīšanas dienas.
3.7. Gadījumā, ja Klients kavē maksājumus vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, tad Izpildītājam ir tiesības atteikties no attiecīgā pasūtījuma iepildes vai vienpusēji atkāpties no Līguma, un vienlaicīgi no Klienta pieprasīt samaksu par sniegto Pakalpojumu, atbilstoši izmantotajam Uzziņas publicēšanas termiņam, kā arī nokavējuma procentus par kavētajām maksājuma dienām un līgumsodu (jeb administratīvo izmaksu kompensāciju) 20% apmērā no attiecīgā pasūtījuma pakalpojuma maksas summas par atlikušo, bet neizmantoto Uzziņas publicēšanas (pakalpojuma nodrošināšanas) periodu.

4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājs apņemas un ir tiesīgs:
4.1.1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma un pasūtījuma noteikumiem;
4.1.2. izsūtīt Klientam rēķinu uz Klienta norādīto e-pastu par pasūtījumā noteikto Pakalpojumu pēc pasūtījumā norādītā Pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma;
4.1.3. gadījumā, ja Uzziņās vai Internetā tiek konstatēts, ka publicētā informācija par Klientu ir nepatiesa, novecojusi vai nekorekta Izpildītājs nekavējoties cenšas precizēt informāciju, sazinoties ar Klientu. Ja Izpildītājam neizdodas sazināties ar Klientu un saņemt atbildi 1 (vienas) darba dienas laikā, tad Izpildītājs var pārtraukt nekorektās informācijas daļas publicēšanu līdz brīdim, kad Klients iesūta Izpildītājam atjaunotu informāciju;
4.1.4. Izpildītājs ir tiesīgs uz Klienta norādīto e-pastu periodiski (ne biežāk kā reizi nedēļā vai pēc pamatotas vajadzības) nosūtīt atgādinājumu par Uzziņas informācijas aktualizēšanu elektroniskā formā.
4.2. Klients apņemas un ir atbildīgs:
4.2.1. savlaicīgi veikt rēķina apmaksu par Pakalpojumiem;
4.2.2. sniegt Izpildītājam visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kā arī iesniegt Izpildītājam informāciju par izmaiņām Uzziņas saturā, tajā skaitā gadījumā, kad notikusi reorganizācija, adreses maiņa, kontaktinformācijas maiņa vai notikušas izmaiņas pakalpojumos. Klients apņemas Izpildītāju informēt arī par īslaicīgām izmaiņām Uzziņā.
5. Pušu atbildība
5.1 Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, izņemot negūto peļņu, kas netiek atlīdzināta jebkurā gadījumā, kas kādai no Pusēm nodarīti otras Puses vainojamas rīcības rezultātā. Izpildītāja kopējā atbildība pret Klientu jebkurā gadījumā nevar pārsniegt naudas summu, kuru Klients saskaņā ar šo Līgumu attiecīgā pasūtījuma ietvaros ir samaksājis Izpildītājam pirms konkrētās Klienta prasības cēloņa rašanās brīža.
5.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas un Uzziņas materiālu pareizību, Uzziņā paustās informācijas un satura patiesumu, izcelsmi un atbilstību LR likumdošanas aktiem.
5.3. Izpildītāja atbildība aprobežojas ar Uzziņas izvietošanu Internetā un Uzziņās. Izpildītājs neuzņemas atbildību par jebkādu Klienta izvirzīto mērķu sasniegšanu ar pasūtījuma izpildes rezultātā ievietoto Uzziņu.
5.4. Gadījumā, ja Klients ir pārkāpis Līguma noteikumus un/vai normatīvos aktus un rezultātā Izpildītājam ir nodarīti zaudējumi, tad Klients nekavējoties atmaksā Izpildītājam zaudējumus (tai skaitā, bet ne tikai iespējamos līgumsodus) tādā apmērā, kādā trešās personas guvušas prasību apmierinājumu no Izpildītāja saistībā ar Klienta pieļautajiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem un/vai kādā Izpildītājs tieši iedzīvojies.

6. Līguma termiņš un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā nenoteiktu laiku.
6.2. Jebkura no pusēm var izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to otru Pusi ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
6.3. Gadījumos, kad Klients vēlas vienpusēji atkāpties no Līguma vai atteikties no pasūtītā pakalpojuma, laikā kamēr ir spēkā esošs pakalpojuma pasūtījums Klientam ir jāveic samaksa par Uzziņas publicēšanu atbilstoši izmantotajam Uzziņas publicēšanas periodam un jāsamaksā papildus līgumsods 20% apmērā no Pakalpojuma maksas summas par atlikušo, bet neizmantoto Uzziņas publicēšanas termiņu.
6.4. Puses apzinās, ka augstāk minētie līgumsodi ir taisnīgi, samērīgi un aprēķināti ņemot vērā Izpildītāja ar Līguma izpildi un izbeigšanu saistītās izmaksas.
6.5. Līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, un Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās Līguma spēkā esamības laikā.

7. Konfidencialitāte
Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, cita veida konfidenciālu informāciju par otras Puses precēm un pakalpo¬jumiem, to cenām, komercdarbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa LR normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Izpildītājam ir tiesības izpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, cita veida konfidenciālu informāciju par Klientu, kas tam kļuvusi zināma Līguma darbības laikā tā sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams Līguma apstrādei un/vai izpildei, nodrošinot konfidenciālās informācijas tālāku neizpaušanu. Konfidencialitātes saistības ir spēkā visu Līguma spēkā esamības laiku, kā arī 3 (trīs) gadus pēc tā izbeigšanās.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
8.2. Neviena no Pusēm nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaitā Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
9.2. Līgums apspriežams saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

10. Citi noteikumi
10.1. Puses vienojas, ka šī līguma grozījumi, pakalpojuma pasūtījumi, kā arī jauni līgumi starp Pusēm var tikt noslēgti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā, vai izmantojot elektroni¬sko parakstu, vai drošu elektronisko parakstu, atbilstoši Latvijas Elektronisko dokumentu likumam. Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Klients, parakstot Līgumu, apstiprina, ka dokumenti un/vai sarakste, kas nosūtīta no Līguma 1.lappusē norādītās Klienta elektroniskā pasta adreses uz Līguma 1.lappusē norādīto Izpildītāja elektroniskā pasta adresi, ir uzskatāmi par Klienta pašrocīgi parakstītiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Klientam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma sagatavot un pašrocīgi parakstītu iesniegt Izpildītājam jebkuru Pušu starpā veiktās elektroniskās sarakstes dokumentu papīra formā
10.2. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.
10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti Līgumā norādītie rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
10.4. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma reorganizācijai, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
10.5. Pusēm nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izpildītājam ir tiesības nodot savas Līgumā noteiktās saistības Lattelecom grupas uzņēmumiem bez Klienta piekrišanas.