Vispārējie līguma noteikumi

1. Līguma priekšmets
1.1. Klients, kura rekvizīti norādīti Līguma 1.lappusē, pasūta un SIA „Helio Media", vienotās reģistrācijas Nr. 40103360903, (turpmāk - Izpildītājs) apņemas sniegt Uzziņu pakalpojumus, saskaņā ar Līguma 1.lappusē norādīto Klienta izvēli:
1.1.1. publicē Līgumā noteiktajā kārtībā Klienta iesniegto informāciju un uzziņu materiālus publiskajā datu pārraides tīklā portālā www.1188.lv un mobilajā lietojumā m.1188.lv,
1.1.2. sniedz tekstuālo informāciju zvanu uzziņu dienestā 1188;
1.1.3. izveido 1188 online rezervācijas platformu.

1.2. Izpildītājs apņemas pēc Klienta pieprasījuma veikt Klienta domēna vārda reģistrāciju un apmaksu NIC (http://www.nic.lv/) un nodrošināt Klienta tehniskā kontaktpersonas funkcijas. Par domēna vārda autortiesībām un lietošanu atbild Klients.

2. Pakalpojuma sniegšanas vispārīgie noteikumi
2.1. Klients apņemas iesniegt Izpildītājam (rakstiskā formā, iesniedzot personīgi vai nosūtot uz Izpildītāja e-pasta adresi, kas norādīta Līgumā vai tā pielikumā) Uzziņas izvietošanai nepieciešamo informāciju, kas norādīta Līgumā atbilstoši Līguma pielikumā norādītajiem Pasūtījuma spēkā stāšanās datumiem.

2.2. Izpildītājs nodrošina Līguma 1.1. un 1.2.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu Līguma darbības vai Pasūtījumā norādītajā periodā ar nosacījumu, ja Klients ir savlaicīgi izpildījis savas šajā Līgumā noteiktās saistības.

2.3. Ja Izpildītājs nesaņem no Klienta Uzziņai nepieciešamos materiālus pilnā apjomā 5 (piecas) darba dienas līdz noteiktajam pakalpojuma nodrošināšanas uzsākšanas datumam, tad Izpildītājam ir tiesības izvietot tikai iesniegto informāciju, kā arī prasīt no Klienta visu saistību izpildi, kas izriet no Līguma un Pasūtījuma.

2.4. Izpildītājs apņemas veikt izmaiņas Uzziņā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiski vai elektroniski iesniegta Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

2.5. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi Pakalpojuma pārtraukumi (t.i., īslaicīgi ierobežota Uzziņas pieejamība Internetā un/vai Uzziņās), un šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis dēļ bojājuma Izpildītāja pārziņa esošajā tīklā vai aparatūrā.

2.6. Izpildītājs neatbild par publisko interneta un elektronisko sakaru tīklu darbības traucējumiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

2.7. Izpildītājam ir tiesības atteikties publicēt Uzziņu, ja tās saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām vai vispārpieņemtām morāles un ētikas prasībām.

2.8. Ja Klients ir pasūtījis 1188 online rezervācijas platformas SMS (short message service) pakalpojumu, kas nodrošina iespēju Klienta uzdevumā Izpildītājam ar 1188 online rezervācijas platformas starpniecību nodrošināt veikt informatīvu SMS izsūtīšanu Klienta norādītajiem adresātiem (pakalpojumu izmantotājiem), tas tiek sniegts saskaņā ar šādiem noteikumiem:
2.8.1. lai izmantotu 1188 online rezervēšanas platformas pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina Klientam iespēju piekļūt platformai Online režīmā;
2.8.2. Klients, izmantojot 1188 online rezervēšanas platformā izveidoto procesu, uzdod Izpildītājam nosūtīt Klienta norādītajiem adresātiem Klienta sagatavotā satura SMS;
2.8.3. Klientam ir tiesības, 1188 online rezervēšanas platformas pakalpojuma izmantošanai, iegādāties nepieciešamo SMS daudzumu, papildus sākotnējam pakalpojuma pakā paredzētajam SMS daudzumam. SMS papildus daudzumu nosūtīšana tie uzsākta pēc tā apmaksas un pakalpojuma pakā paredzētā sākotnējā SMS apjoma izlietošanas;
2.8.4. SMS papildus daudzumu Klients var pasūtīt nosūtot atbilstošu elektroniskā pasta vēstuli Līguma 1.lappusē norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai. Pēc Klienta pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs nosūta Klientam apmaksai rēķinu par izvēlēto SMS apjomu.
2.8.5. Izpildītājs informē Klientu par to, ka līdz pakalpojuma pakā vai papildus iegādātā SMS daudzuma izlietošanai ir atlikušas 20 SMS, nosūtot šādu paziņojumu uz Klienta iesniegto e-pasta adresi;
2.8.6. Klients ir pilnībā atbildīgs par nosūtāmo SMS saturu un tā atbilstību Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī par to, lai SMS tiktu nosūtīti tikai tiem saņēmējiem, kuri ir piekrituši šāda sūtījuma saņemšanai un nav no tā atteikušies. Klients apņemas izskatīt un risināt jebkuras Izpildītājam iesniegtās trešo personu pretenzijas saistībā ar SMS saturu vai nosūtīšanas faktu. Katrā komerciālā paziņojumā ietverama informācija, kā sazināties ar Klientu (telefona numurs, e-pasta vai interneta mājas lapas adrese, kur iespējams iegūt papildus informāciju) un kā atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas (piemēram: „Paziņojuma teksts. www.webadrese.lv”).
2.8.7. Ja Klienta darbības vai bezdarbības rezultātā tiks pārkāpti 1188 online rezervācijas platformas SMS pakalpojuma izmantošanas noteikumi, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu, pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai citu sankciju Klienta tādā apmērā, kāda pamatoti tiek pieprasīta no Izpildītāja. Klients apmaksā šādu līgumsodu vai sedz attiecīgo finansiāla rakstura prasību bezstrīdus kārtībā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina izrakstīšanas dienas.

3. Pakalpojuma cenas un norēķinu kārtība
3.1. Pakalpojumu cenas ir norādītas Līguma 1.lappusē, pielikumos (ja tādi tiek pievienoti par konkrētiem pakalpojumiem) un mājas lapā: http://www.1188.lv/biznesam. Cenas noteiktas eiro bez PVN.
3.1.1. 1188 online rezervēšanas platformas pakalpojuma maksa, atbilstoši Klienta Līguma 1.lappusē norādītajai pakai, ietver atlīdzību par fiksētu SMS daudzumu, un par katru papildus SMS vienību Klients maksā papildu cenu saskaņā ar mājas lapā http://www.1188.lv/biznesam pieejamo tarifu. Minimālais papildus iegādājamais SMS daudzums ir 500 vienības katrā iegādes reizē. Rēķins par papildus SMS daudzuma iegādi tiek sagatavots un iesniegts Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī apmaksāts rēķinā norādītajā termiņā.
3.1.2. Ja Līguma izbeigšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā nav izlietots viss Klienta apmaksātais SMS daudzums, Klientam ir tiesības ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no Līguma izbeigšanās dienas uzdot Izpildītājam atmaksāt neizlietotā SMS apjoma maksu.

3.2. Pakalpojuma maksa tiek papildināta ar PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.3. Klients samaksu par Pakalpojumu veic saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots un nosūtīts elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Puses var vienoties par dalīto maksājumu un atrunāt grafiku attiecīgajā pakalpojuma pasūtījumā. Dalītā maksājuma gadījumā Izpildītājs rēķinu izraksta katram maksājumam atsevišķi. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad samaksa par Pakalpojumu ir ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.

3.4. Maksājuma kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības piemērot Klientam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavēto maksājuma dienu.

3.5. Ja Klients nokavē maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, nebrīdinot Klientu. Pakalpojuma sniegšana var tikt atjaunota 5 (piecu) darba dienu laikā pēc neapmaksāto rēķinu samaksas, nepagarinot Pasūtījumā atrunāto Pakalpojuma nodrošināšanas termiņu.

3.6. Ja Puses ir vienojušās par dalīto maksājumu un tiek kavēts jebkurš maksājums, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atcelt dalītā maksājuma nosacījumus un pieprasīt visu atlikušās Pakalpojuma summas samaksu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no pieprasījuma izsūtīšanas dienas.

3.7. Ja Klients nokavē maksājuma termiņu vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, tad Izpildītājam ir tiesības atteikties no attiecīgā pasūtījuma iepildes vai vienpusēji atkāpties no Līguma, un vienlaicīgi no Klienta pieprasīt samaksu par sniegto Pakalpojumu, atbilstoši izmantotajam Uzziņas publicēšanas termiņam, kā arī nokavējuma procentus par kavētajām maksājuma dienām un līgumsodu 20% apmērā no attiecīgā Pakalpojuma maksas summas par atlikušo, bet neizmantoto Uzziņas publicēšanas (pakalpojuma nodrošināšanas) periodu.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājs apņemas un ir tiesīgs:
4.1.1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma un pasūtījuma noteikumiem;
4.1.2. izsūtīt Klientam rēķinu uz Klienta norādīto e-pastu par pasūtījumā noteikto Pakalpojumu pēc pasūtījumā norādītā Pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma;
4.1.3. ja Uzziņās vai Internetā tiek konstatēts, ka publicētā informācija par Klientu ir nepatiesa, novecojusi vai nekorekta, Izpildītājs nekavējoties cenšas precizēt informāciju, sazinoties ar Klientu. Ja Izpildītājam neizdodas sazināties ar Klientu un saņemt atbildi 1 (vienas) darba dienas laikā, tad Izpildītājs var pārtraukt nekorektās informācijas daļas publicēšanu līdz brīdim, kad Klients iesūta Izpildītājam atjaunotu informāciju;
4.1.4. Izpildītājs ir tiesīgs uz Klienta norādīto e-pastu periodiski (ne biežāk kā reizi nedēļā vai pēc pamatotas vajadzības) nosūtīt atgādinājumu par Uzziņas informācijas aktualizēšanu elektroniskā formā.

4.2. Klients apņemas un ir atbildīgs:
4.2.1. savlaicīgi veikt rēķina apmaksu par Pakalpojumiem;
4.2.2. sniegt Izpildītājam visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kā arī iesniegt Izpildītājam informāciju par izmaiņām Uzziņas saturā, tajā skaitā gadījumā, kad notikusi reorganizācija, adreses maiņa, kontaktinformācijas (arī Līguma kontaktpersonas) maiņa vai notikušas izmaiņas pakalpojumos. Klients apņemas Izpildītāju informēt arī par īslaicīgām izmaiņām Uzziņā.

5. Pušu atbildība
5.1. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem. izņemot negūto peļņu, kas netiek atlīdzināta jebkurā gadījumā, kas kādai no Pusēm nodarīti otras Puses vainojamas rīcības rezultātā. Izpildītāja kopējā atbildība pret Klientu jebkurā gadījumā nevar pārsniegt naudas summu, kuru Klients saskaņā ar šo Līgumu attiecīgā pasūtījuma ietvaros ir samaksājis Izpildītājam pirms konkrētās Klienta prasības cēloņa rašanās brīža.

5.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas un Uzziņas materiālu pareizību, Uzziņā paustās informācijas un satura patiesumu, izcelsmi un atbilstību LR likumdošanas aktiem.

5.3. Izpildītāja atbildība aprobežojas ar Uzziņas izvietošanu Internetā un Uzziņās. Izpildītājs neuzņemas atbildību par jebkādu Klienta izvirzīto mērķu sasniegšanu ar pasūtījuma izpildes rezultātā ievietoto Uzziņu.

5.4. Ja Klients ir pārkāpis Līguma noteikumus un/vai normatīvos aktus un rezultātā Izpildītājam ir nodarīti zaudējumi, tad Klients nekavējoties atmaksā Izpildītājam zaudējumus (tai skaitā, bet ne tikai iespējamos līgumsodus) tādā apmērā, kādā trešās personas guvušas prasību apmierinājumu no Izpildītāja saistībā ar Klienta pieļautajiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem un/vai kādā Izpildītājs tieši iedzīvojies.

6. Līguma termiņš un izbeigšana
6.1. Līguma spēkā stāšanās un beigu termiņš norādīts Līguma 1.lappusē.

6.2. Jebkura no pusēm var izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to otru Pusi ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

6.3. Ja Klients vēlas vienpusēji atkāpties no Līguma vai atteikties no pasūtītā Pakalpojuma, laikā kamēr ir spēkā esošs pakalpojuma pasūtījums, Klientam ir jāveic samaksa par Uzziņas publicēšanu atbilstoši izmantotajam Uzziņas publicēšanas periodam un jāsamaksā papildus līgumsods 20% apmērā no Pakalpojuma maksas summas par atlikušo, bet neizmantoto Uzziņas publicēšanas termiņu.

6.4. Puses apzinās, ka augstāk minētie līgumsodi ir taisnīgi, samērīgi un aprēķināti ņemot vērā Izpildītāja ar Līguma izpildi un izbeigšanu saistītās izmaksas.

6.5. Līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, un Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās Līguma spēkā esamības laikā.

7. Konfidencialitāte
7.1. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, cita veida konfidenciālu informāciju par otras Puses precēm un pakalpojumiem, to cenām, komercdarbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Izpildītājam ir tiesības izpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, cita veida konfidenciālu informāciju par Klientu, kas tam kļuvusi zināma Līguma darbības laikā, tā sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams Līguma apstrādei un/vai izpildei, nodrošinot konfidenciālās informācijas tālāku neizpaušanu. Konfidencialitātes saistības ir spēkā visu Līguma spēkā esamības laiku, kā arī 3 (trīs) gadus pēc tā izbeigšanās.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

8.2. Neviena no Pusēm nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaitā Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

9.2. Līgums apspriežams saskaņā ar Latijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Citi noteikumi
10.1. Šī līguma grozījumi, Pakalpojuma pasūtījumi, kā arī jauni līgumi starp Pusēm var tikt noslēgti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā vai izmantojot elektronisko parakstu, vai drošu elektronisko parakstu, atbilstoši Latvijas Elektronisko dokumentu likumam. Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Klients, parakstot Līgumu, apstiprina, ka dokumenti un/vai sarakste, kas nosūtīta no Līguma 1.lappusē norādītās Klienta elektroniskā pasta adreses uz Līguma 1.lappusē norādīto Izpildītāja elektroniskā pasta adresi, ir uzskatāmi par Klienta pašrocīgi parakstītiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Klientam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma sagatavot un pašrocīgi parakstītu iesniegt Izpildītājam jebkuru Pušu starpā veiktās elektroniskās sarakstes dokumentu papīra formā

10.2. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti Līgumā norādītie rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

10.4. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma reorganizācijai, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.

10.5. Pusēm nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izpildītājam ir tiesības nodot savas Līgumā noteiktās saistības Tet grupas uzņēmumiem bez Klienta piekrišanas.

10.6. Klients ir atbildīgs un nodrošina, ka Uzziņā un Līguma 1.lappusē norādītās kontaktpersonas ir piekritušas informācijas par sevi ievietošanai Uzziņā/Līgumā. Izpildītājam ir tiesības Klienta kontaktpersonām nosūtīt aktuālos piedāvājumus par Izpildītāja pakalpojumiem Līguma spēkā esamības laikā un 2 gadus pēc Līguma termiņa beigām, un kontaktpersonas par to ir informētas un piekrīt.

10.7. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šie vispārīgie noteikumi un Līguma 1.lappuse.

Vispārējie līguma noteikumi pakalpojumam “AdWords konta apkalpošana”

1. Līguma priekšmets
1.1.Pasūtītājs, kura rekvizīti norādīti Līguma 1.lappusē, pasūta un SIA „Helio Media", vienotās reģistrācijas Nr. 40103360903, turpmāk – Izpildītājs, apņemas sniegt pakalpojumu “AdWords konta apkalpošana”, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumā atrunāto Pakalpojumu aprakstu un Izpildītāja atlīdzības apmēru.

2. Pakalpojuma sniegšanas vispārīgie noteikumi
2.1. “Adwords konta apkalpošana” ir Pakalpojums, kura ietvaros Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju izvietot reklāmu Google.lv meklētājā.

2.2. Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar šādiem noteikumiem:
2.2.1. Maksa par klikšķi - reklāmas internetā, par kurām jāmaksā tikai tad, kad interneta lietotājs uz tām uzklikšķina. Reklāmas tiek apkalpotas ar Google AdWords palīdzību.
2.2.2. Reklāmas tiek rādītas: Google meklētājā (www.google.lv; www.google.com u.c.) atkarībā no izvēlētajiem atslēgvārdiem, mērķa reģionu (valsts, pilsēta) un citiem uzstādījumiem, kā arī Google partneru lapās (Display Network - Google Reklāmas tīkls).
2.2.3. Klikšķu skaits un reklāmas rādīšanās biežums ir atkarīgs no Pasūtītāja ikmēneša budžeta, kas tiek maksāts Google. Ikmēneša budžets sastāv no (1) reklamēšanās budžeta, kas tiek maksāts Google par saņemtajiem klikšķiem un (2) atlīdzības par AdWords konta apkalpošanu.
2.2.4. Ja AdWords reklamēšanas budžetu Google iemaksā Izpildītājs, tad Pasūtītājam pieejas AdWords kontam netiek dotas un Pasūtītājs atskaitēm var sekot caur Google Analytics un atskaitēm
2.2.5. Pakalpojums tiek nodrošināts pilna kalendārā mēneša ietvaros. Pakalpojums tiek aktivizēts kalendārā mēneša pirmajā dienā. Pasūtītājs tiek elektroniski informēts par pakalpojuma aktivizēšanu mēneša pirmajā oficiālajā darba dienā
2.2.6. Atskaites tiek sagatavotas līdz tekošā mēneša piektajam datumam, par iepriekšējo mēnesi. Izpildītājs atskaites nosūta uz Pasūtītāja e-pastu.
2.2.7. Pasūtītājam pieejas AdWords kontam netiek sniegtas, AdWords konts ir Izpildītāja īpašums.

2.3. AdWords pakalpojuma paku apraksts:

Paka ietver: Bronzas paka Sudraba paka Zelta paka
Salinkošana ar Google Analytics Ieteicama Ieteicama Ieteicama
Kampaņu veids Search Search Search un Display
Kampaņu skaits 3 Līdz 6 kampaņām
Atslēgas vārdu skaits līdz 5 atslēgas vārdiem līdz 15 līdz 25
Atslēgas vārdu audits 1x mēnesī
Demogrāfiskā mērķēšana
Konkurentu kampaņa (atblistoši klientu vēlmēm iespējams reklamēties uz konkurentu zīmolu atslēgas vārdiem)
Remārketings
Reklāmu skaits rotācijā 2 2 3
Reklāmu maiņa reizi 6 mēnešos reizi 3 mēnešos reizi 2 mēnešos
Zvanu reklāmas paplašinājums
Izsaukumu paplašinājums Jā, max 4 Jā, max 4 Jā, max 4
Lapas saišu paplašinājums (ja to atļauj lapas struktūra) Jā, max 4 Jā, max 4


2.4. Ja Pasūtītājs ir iegādājies Google Analytics konta izveides pakalpojumu, tad:
2.4.1. Izpildītājs nodrošina:
2.4.1.1. Googe Alanytics konta izveidi - Datu kvalitātes uzstādījumus un konta konfigurāciju;
2.4.1.2. Google Analytics un Tag Manager Konta izvedi;
2.4.1.3. Mērķu uzstādīšanu;
2.4.1.4. Kontu pirmreizēja uzstādījumu Konfigurāciju;
2.4.1.5. AdWords konta salinkošanu.

2.4.2. Pasūtītājs nodrošina koda Implementācija Pasūtītāja mājaslapā.

2.4.3. Google Analytics konta izveides cena ir vienreizējs maksājums.

3. Pušu saistības
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. sniegt Pakalpojumus, kurus Pasūtītājs ir izvēlējies un apmaksājis līdz tekošā mēneša 24.datumam par nākamā kalendārā mēneša laikā piegādājamajiem pakalpojumiem, kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
3.1.2. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par nepieciešamību iesniegt papildus informāciju Līguma izpildes nodrošināšanai;
3.1.3. nodrošināt Pasūtītājam pakalpojuma “AdWords konta apkalpošana” sniegšanu, nodrošinot Google AdWords konta uzturēšanu un papildināšanu;
3.1.4. Aktivizēt Pakalpojumus kalendārā mēneša pirmajā dienā un informēt Pasūtītāju elektroniski par pakalpojuma aktivizēšanu mēneša pirmajā oficiālajā darba dienā;
3.1.5. Sagatavot atskaites līdz tekošā mēneša desmitajam datumam, par iepriekšējo mēnesi un nosūtīt tās uz Pasūtītāja e-pastu

3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. sekmēt visu Līguma izpildei nepieciešamo dokumentu, rīku un informācijas savlaicīgu iesniegšanu Izpildītājam, un pēc Izpildītāja pieprasījuma veikt citas darbības, lai sekmētu Pakalpojumu izpildi noteiktajos termiņos;
3.2.2. saskaņā ar Līgumu samaksāt Izpildītājam par Pakalpojumiem, kā arī nodrošināt citu maksājumu veikšanu noteiktajos termiņos

4. Samaksas noteikumi
4.1. Pasūtītājs veic samaksu par nākamā kalendārā mēneša piegādājamajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Euro valūtā uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē līdz tekošā mēneša 24.datumam.

4.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā un noteiktajā termiņā saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu.

4.3. Visi Pasūtītājam ar Līgumu un tā pielikumiem noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad maksājums ir ieskaitīts Izpildītāja bankas norēķinu kontā.

5. Atbildība
5.1. Ja Pasūtītājs savlaicīgi nesniedz Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus, rīkus un informāciju vai pēc Izpildītāja pieprasījuma neveic citas darbības, kas var kavēt Pakalpojumu izpildes noteiktos termiņus, izņemot nepārvaramas varas apstākļus, Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu izpildi vai pagarināt Pakalpojumu izpildes termiņus par to laika periodu, kurā Pasūtītājs nav pildījis vai kavējis saistību izpildi.

5.2. Ja samaksa netiek veikta Līgumā paredzētā termiņā, Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu. Līgumsoda aprēķins tiek norādīts nākamajā Izpildītāja izsniegtajā rēķinā.

6. Līguma termiņš un tā darbības izbeigšana
6.1. Līguma spēkā stāšanās un beigu termiņš ir norādīts Līguma pirmajā lappusē.

6.2. Jebkura no pusēm var izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru pusi ne mazāk kā 30 dienas iepriekš

6.3. Izbeidzot Līgumu, Izpildītājs slēdz AdWords kontus.

7. Nepārvarama vara
7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un saprātīgiem līdzekļiem mazināt vai novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, kā arī jaunu likumdošanas aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību, vai interneta pakalpojumu nepieejamība kādai no Pusēm.

7.2. Puse, kura konstatē nepārvaramas varas apstākļus, kuri traucē šai Pusei izpildīt Līgumā noteiktās saistības, paziņo par šo apstākļu esamību otrai Pusei, pēc otras Puses pieprasījuma pievienojot to apliecinošus dokumentus. Šādā gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgā nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas laiku, un Līgumā noteiktie termiņi ir attiecīgi pagarināmi. Pēc nepārvaramās varas notikuma Puses savstarpēji vienojas par jauniem Līguma izpildes termiņiem, ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus.

8. Citi noteikumi
8.1. Puses apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas Pušu rīcībā nonākusi saistībā ar darbībām, kas veiktas, balstoties uz šo Līgumu.

8.2. Puses apņemas savlaicīgi informēt viena otru par visiem būtiskiem notikumiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi.

8.3. Paziņojumi, saskaņojumi, un cita informācija, kas ir saistīta ar Līgumu, tiek uzskatīta par saņemtu 5 darba dienu laikā, ja tā ir nosūtīta uz Līgumā norādīto Pasūtītāja elektronisko pasta adresi info@1188.lv vai Izpildītāja pilnvarotās līgumslēdzēja personas elektronisko pasta adresi, un ir saņemts atpakaļ elektronisks apstiprinājums par vēstules saņemšanu.

8.4. Pasūtītājs ir atbildīgs un nodrošina, ka Līguma 1.lappusē norādītās kontaktpersonas ir piekritušas informācijas par sevi ievietošanai Līgumā. Izpildītājam ir tiesības Klienta kontaktpersonām nosūtīt aktuālos piedāvājumus par Izpildītāja pakalpojumiem Līguma spēkā esamības laikā un 2 gadus pēc Līguma termiņa beigām, un kontaktpersonas par to ir informētas un piekrīt.

8.5. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārrunu ceļā. Ja jautājumus nevar atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad attiecīgais strīds tiek izšķirts Latvijas Republikā tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Līgums ir noslēgts divos eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.