You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Kā veidojas nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksas? Skaidro eksperti.

Photo by Hunters Race on Unsplash

Photo by Hunters Race on Unsplash

Vērtēšanas pakalpojums tiek sniegts dažādās situācijās. Fiziskai personai visbiežāk vērtējums nepieciešams kredīta saņemšanai bankā, pirkšanai, pārdošanai, īpašuma sadalīšanai vai mantojuma gadījumā, kā arī laulāto kopmantas vērtības apzināšanai.

Nosakot jebkura veida īpašuma vērtību, vērtētājam jāanalizē daudz kritēriju un jāatbild uz daudziem jautājumiem, lai sniegtu objektīvu slēdzienu par īpašuma vērtību, juridisko statusu, tā labāko izmantošanas veidu, atspoguļotu tā priekšrocības un trūkumus. Tāpēc, lai kvalitatīvi novērtētu īpašumu, vērtētājam obligāti jāveic objekta apsekošana, jāizpēta īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, īpašuma inventarizācijas lietu un kadastrālo informāciju, teritoriālo plānojumu, būvniecības projektu un celtniecības tāmi, nomas līgumus, lietošanas līgumus, apgrūtinājumus un daudzus citus faktorus. Vērtējuma rezultāts ir atkarīgs no vērtētāja kvalifikācijas, zināšanām un darba pieredzes, kā arī no pieejas plašām datubāzēm, kas apkopo gan reģistrētos NĪ darījumus, gan cenu piedāvājumu dinamiku sludinājumu portālos, gan informāciju par nekustamo īpašumu no Zemesgrāmatas un Kadastra informācijas sistēmām.

Vērtēšanas pakalpojuma cenu parasti nosaka vadoties no darba uzdevuma un vērtēšanas mērķa. Jau pirmajā sarunā vērtētājs noskaidro parametrus, kuri ietekmē darba apjomu un nosaka pakalpojuma darbietilpību - vērtējamā īpašuma tipu, novietojumu, objekta lielumu un apgrūtinājumus, ka arī īpašos pieņēmumus pie kādiem jāveic vērtējums.

Uzņēmumos ir izstrādātas tipisko īpašumu veidu vērtēšanas izcenojumi. Piemēram, standarta dzīvokļa vērtēšana Rīgā varētu izmaksāt aptuveni 90 eiro, dzīvokļa vērtēšana jaunā projekta vai pirmskara ēkā atkarībā no tā atrašanās vietas un platības – aptuveni 110 – 150 eiro, privātmājas vērtēšana varētu izmaksāt – 200 – 300 eiro, privātās apbūves zemes gabala – 120 – 150 eiro. Ja nepieciešams noteikt īpašuma vērtību ar īpašiem pieņēmumiem, piemēram nākotnes vērtību, balstoties uz būvniecības projektu, pakalpojums būs dārgāks par aptuveni 30%. Ja vērtēšanas objekts ir daļa no īpašuma, vērtētājam jāveic papildus aprēķini un analīze, pakalpojums varētu būt darbietilpīgāks, līdz ar to dārgāks. Tāpat jārēķinās, ka īpašuma vērtēšanai attālākā vietā, papildus pakalpojuma cenai jāsedz arī transporta izmaksas. Taču precīzs samaksas lielums nosakāms tikai precizējot darba uzdevumu, veicamā darba apjomu un pieejamās informācijas kvalitāti. Komercobjektu vērtības noteikšanas pakalpojuma izmaksas nosakāmas pēc iepazīšanās ar darba uzdevumu, objekta sastāvu, apgrūtinājumiem un īpašiem pieņēmumiem, kas jāņem vērā vērtēšanas procesā.

Darba izpildes rezultātā speciālisti pasūtītājam sagatavo vērtēšanas atskaiti. Tas ir materiāls, kurā apkopota informācija par īpašumu – tehniskie dati, pamatkritēriji un definīcijas, kas izmantotas vērtēšanā, kā arī nosaukti vērtību veidojošie aspekti. Vērtētāju profesionālās prakses standarti (kas atbilst Starptautiskiem Īpašuma vērtēšanas standartiem (IVS)) paredz kritērijus, pēc kādiem vadīties īpašumu vērtēšanā un kas būtu jāatspoguļo atskaitē. Standartiem atbilstošā atskaite ir plaša un detalizēta, tajā iekļaujot arī informāciju par metodēm, kas izmantotas īpašuma vērtības noteikšanā. Latvijā ir spēkā vērtēšanas standarts LVS 401.

Vērtētāja kvalifikācijas apliecinājums ir sertifikāts, ko izsniedz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija (LĪVA). Kompetences uzraudzības biroja (KUB) izsniegtais sertifikāts apliecina juridiskas personas tiesības nodarboties ar vērtēšanu.

Nepieciešams uzsvērt, ka LĪVA vērtētāju ētikas kodekss nepieļauj samaksas noteikšanu procentuāli no īpašuma vērtības, lai neradītu interešu konfliktu.

Tirgū pastāv iespēja izmantot arī individuālo vērtētāju pakalpojumus, kuri, salīdzinot ar uzņēmumiem, varētu izmaksāt vēl lētāk. Taču ne visas iestādes pieņem individuālo vērtētāju sagatavotos atskaites dokumentus. Ir kredītu iestādes, kuras pieņem jebkura sertificēta vērtētāja slēdzienu; un ir bankas, kas akceptē daudzus no vērtētājiem, turpretī ir bankas, kuras akceptē ierobežotu ekspertu skaitu, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums.

SIA „Ober Haus Vērtēšanas serviss” vērtējumus akceptē visās Latvijas kredītiestādēs.