Name days

15 September Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra