Name days

26 November Konrāds, Sebastians, Sebastijans